جایی پشت خیالـم ... !

کند و آهسته

یکشنبه 1392/05/13 19:07

نویسنده : بنفش
ارسال شده در: مثل خاطره... ،

هنـوز می توانسـتم ضربان ِ قلـبم را
که بـه گوشـه ای انداختـم
احساس کنـم
و نبـض های سرتـاسر وجودم....
...
کنـد و آهستـه!
...
اینطور بود...

که عادت کـردم دروغ بگـویم
که عادت کـردی بـاور کنـی!

بنفش
92-5-3

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 1392/05/13 19:42