جایی پشت خیالـم ... !

یخ زده

یکشنبه 1392/03/19 19:30

نویسنده : بنفش
[تـَـ.ـــــکــ][تـَــ.ـــــــ.ــــکــ]

پنجـره اتاقــم (دانه دانه) خـیس می شـود...!
دستـم روی قـلب دیوار!
پیشانی ام را می بـوسد...
بـه پایــش می افـــتم!
دستم را می گیـــرد...
[تـَــ ـ ـــرَکــ][تـَـ ــــ ــــ   ــــرَ کــ]

دیگر چیزی بـه  (یخ)  زدنم نمانده !


بنفش
دیشبدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 1392/04/9 18:05