جایی پشت خیالـم ... !

سرد

یکشنبه 1392/01/18 13:45

نویسنده : بنفش
برای که دروغ می بافی؟
نگاه کن!آسمان چقد سرد است
به هر جاده ای نگاه میکنم
تو در انتهایش نیستی
هیچ چیز سر جایش نیست
نه آن درخت خشک پاییزی
نه آن رودخانه در انتظار باران
و هیچ رهگذری هم
عبور ما را به یاد ندارد...

91-2-15
بنفشدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -